Integritetspolicy

Effektiv från och med 07 Juli 2022

I. Allmän information

1. Ansvarigt organ och dataskyddsombud

Nedan förklarar vi vilka personuppgifter som samlas in och behandlas av oss när vi använder våra tjänster och erbjudanden.

Vi är:

Linky AB (publ) Linnegatan 87a 115 23 Stockholm Sverige E-post: support@linky.se

Vårt företags dataskyddsombud är:
Sanin Mujkic E-post: privacy@linky.se

Personuppgifter är individuella uppgifter om personliga eller faktiska omständigheter för en specifik eller identifierbar fysisk person, detta betyder all information som rör en person.

2. Rättslig grund

Såvitt en rättslig grund nämns i denna integritetspolicy, avser de den allmänna dataskyddsförordningen. Vi samlar in och behandlar personuppgifter baserat på följande lagstadgade regler:

  • Samtycke enligt artikel 6.1 a) Allmän dataskyddsförordning (GDPR). Samtycke är varje frivilligt uttryck för avsikt, på ett informerat och entydigt sätt, i form av ett uttalande eller annan entydig bekräftande handling, vilket indikerar att den registrerade samtycker till behandlingen av hans personuppgifter.
  • Nödvändighet för att fullgöra avtalet eller genomföra förberedande åtgärder i enlighet med artikel 6 p. 1 (b) GDPR, detta innebär att uppgifterna krävs så att vi kan uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna gentemot dig eller så behöver vi uppgifterna för att förbereda ett avtalsslut med dig.
  • Behandling för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt artikel 6 para. 1 (c) GDPR, detta innebär att behandling av uppgifterna krävs enligt lag eller andra bestämmelser.
  • Behandling för att skydda legitima intressen i enlighet med artikel 6 para. 1 (f) GDPR, detta innebär att behandling är nödvändig för att skydda legitima intressen från vår sida eller av tredje part, såvida inte de intressen eller grundläggande rättigheter och friheter från din sida som kräver skydd av personuppgifter gäller.

3. Berörda rättigheter

Du har rätt till följande rättigheter när det gäller behandling av uppgifter av oss i enlighet med respektive listade artiklar i den allmänna dataskyddsförordningen:

  • Rätt till tillgång för den registrerade enligt art. 15 GDPR
  • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR
  • Rätt till radering (”rätt att glömmas bort”) i enlighet med art. 17 GDPR
  • Rätt till begränsning av behandlingen enligt art. 18 GDPR
  • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR
  • Rätt till invändning enligt art. 21 GDPR

Utan att det påverkar något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat/land där du bor, har din din anställning eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du tror att behandlingen av personuppgifterna bryter mot GDPR.

4. Dataradering och lagringstid

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen upphör. Dessutom kan lagring äga rum om det föreskrivs av den europeiska eller nationella lagstiftaren i EU-förordningar, lagar eller andra föreskrifter som bearbetaren är föremål för. Blockering eller radering av uppgifterna sker också om en lagringsperiod som föreskrivs i de nämnda standarderna löper ut, såvida det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för att ingå ett kontrakt eller för att fullgöra avtalet.

II. Konkret databehandling

Som en del av vår databehandling använder vi IT-system från EPTI AB, för att tillhandahålla våra tjänster och använder också tjänster som tillhandahålls av EPTI AB både vad gäller teknisk utveckling och underhåll och för kundtjänst. Därför har Epti AB tillgång till vår löpande kundinformation i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla de ovan nämnda tjänsterna. EPTI AB har sitt huvudkontor i Sverige men har kontor i länder utanför EU.

Överföringen av data till EPTI AB sker på grundval av en databehandlingsavtalshantering i den mening som avses i art. 28 (3) DSGVO.

1. Datainsamling när du besöker webbplatsen

a) Omfattning av databehandlingen

När du besöker vår webbplats samlas och lagras följande data av vår webbserver:

Lagring av dessa uppgifter tillsammans med andra personuppgifter om användaren sker inte.

b) Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är art. 6 stycken 1 (f) GDPR. Det legitima intresset i den mening som avses i art. 6 stycken 1 (f) GDPR ligger därför i funktionaliteten på vår webbplats och dess tillgänglighet. Behandlingen av vårt webbhotell baserad i Storbritannien baseras på art. 28. Para. 6 GDPR.

c) Syfte med databehandling

Tillfällig lagring av IP-adressen i systemet är nödvändig för att tillåta leverans av webbplatsen till användarens dator. För att göra detta måste användarens IP-adress sparas under hela sessionen. Uppgifterna lagras för att säkerställa funktionaliteten på webbplatsen. Dessutom används informationen för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system. En utvärdering av uppgifterna för marknadsföringsändamål sker inte i detta sammanhang.

d) Lagringstid

Loggfilerna kommer att raderas senast efter sju dagar, såvida det inte finns behov av att spara uppgifterna för ovan nämnda syfte på grund av specifika händelser. Förvaring utöver det är möjligt. I det här fallet raderas eller alieneras användarnas IP-adresser, så att en tilldelning till en specifik användare inte längre är möjlig.

e) Möjlighet till invändning och borttagning

Insamling av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är avgörande för att webbplatsen ska fungera. Det finns följaktligen ingen möjlighet för invändningar från användaren.

2. E-post kontaktinformation

a) Omfattning av databehandlingen

Om du köper varor eller tjänster på vår webbplats eller i vår app och lämnar din e-postadress kan vi därefter använda denna information för att skicka produktinformation via e-post angående den bokade produkten eller liknande produkter. I ett sådant fall skickas endast direktannonsering för våra egna liknande varor eller tjänster via e-post. Vi kommer också att skicka e-postmeddelanden relaterade till dina bokningar, till exempel: Bokningsbekräftelser, varningar före bokningens utgång, ändringar avseende bokningar etc.

Det är möjligt att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev på vår webbplats eller i vår app, som innehåller direktannonsering för våra produkter eller produkter från våra samarbetspartners. När du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs informationen från ett formulär till oss eller så kommer den e-postadress som redan är lagrad att användas. I detta fall lagras också datum och tid för registrering av nyhetsbrevet och den använda IP-adressen. Som en del av bekräftelsen av nyhetsbrevsregistreringen sparas också det datum och den tid då du klickar på bekräftelselänken för nyhetsbrevsregistreringen samt den använda IP-adressen.

När vi skickar produktinformationen vidarebefordras din e-postadress till en extern tjänsteleverantör, som kommer att ansvara för att skicka nyhetsbrevet för våra räkning. Ytterligare användning görs inte av tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören finns inom europeiska unionen.

b) Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna vid sändning av nyhetsbrevet på grund av tidigare förvärv av varor eller tjänster är artikel 6 stycke. 1 mening 1 (f) GDPR i samband med § 7 para. 3 UWG. Det legitima intresset i den mening som avses i artikel 6 stycken 1 (f) GDPR handlar därför om direktannonsering och försäljningsökning till befintliga kunder. Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna vid registrering direkt till nyhetsbrevet är artikel 6 stycken 1 (a) GDPR. Den rättsliga grunden för kontakt i samband med nuvarande bokningar är artikel 6 stycke. 1 b GDPR. Den rättsliga grunden för överföring av uppgifterna till leverantören för att skicka meddelande är artikel 28 para. 3, 6 och 7, artikel 46 para. 2 c GDPR. EU-kommissionens standardklausuler för dataskydd används i avtalsförhållande med leverantören.

c) Syfte med databehandling

Syftet med att lagra e-postadressen är möjligheten till elektronisk kontakt för reklamändamål. Registreringsdatumet och IP-adressen samt bekräftelsen av registreringen kommer att registreras för att dokumentera samtycket till nyhetsbrevet och för att förhindra missbruk. Dessutom, för information om pågående bokningar, är korrekt utförande av kontraktet syftet med kontakten. Överföringen till tjänsteleverantören görs i syfte att skicka nyhetsbrevet som massutskick.

d) Lagringstid

Om vi ​​har fått din e-postadress som en del av köp av varor eller tjänster kommer den att användas för leverans av reklam tills du invänder mot vidare användning. Såvitt du uttryckligen har samtyckt till mottagandet av nyhetsbrevet kommer vi bara att radera eller blockera e-postadressen för reklamutskicket om du återkallar ditt samtycke. Uppgifterna som bekräftar beställningen av nyhetsbrevet kommer att sparas under samma tid. I den mån detta är kommersiella brev som omfattas av handels- och skatterätt lagras dessa också i enlighet med lagstadgade lagringsperioder. Övriga e-postmeddelanden raderas så snart som inget ytterligare svar från användaren behöver förväntas.

d) Möjlighet till invändning och borttagning

Du kan invända eller återkalla ditt samtycke till användningen av e-postadressen för reklamändamål när som helst utan att medföra några kostnader utöver eventuella avgifter för din kommunikationsmetod. Du kan motsätta dig användningen av reklampost genom att klicka på en länk som tillhandahålls där för framtida utskick. Du kan också välja bort reklam för framtida användning genom att skicka e-post till service@linky.se. Om du skickar din begäran via e-post kan genomförandet av annulleringen eller blockeringen ta upp till tre arbetsdagar. Under den här perioden kan du fortfarande få e-postmeddelanden. Du kan inte motsäga användningen av e-postadressen för adressering i samband med genomförandet av kontraktet eller lagring av affärsbrev. Om du inte längre önskar detta måste du radera kontot på Linky eller begära att det ska tas bort, annars kan vi inte fullgöra avtalet ordentligt.

3. Kontaktformulär

a) Omfattning av databehandlingen

Linkys webbplats har ett kontaktformulär som kan användas för elektronisk kontakt. Om du anger data i inmatningsfältet överförs dessa till oss och lagras. Dessa uppgifter är: ditt namn, din e-postadress, om det behövs ditt telefonnummer, din begäran och ditt individuella meddelande till oss. Dessutom registreras datum och tid för ditt meddelande automatiskt. Alternativt är kontakt via den angivna e-postadressen möjlig. I detta fall lagras användarens personuppgifter som överförs via e-post.

b) Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som överförs vid sändning av e-post är artikel 6 stycke. 1 (f) och vid behov också (a) GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 stycken 1 b eller c GDPR. Det legitima intresset i den mening som avses i art. 6 stycken 1 (f) GDPR ligger i att svara på en kundförfrågan eller svara på en kontaktförfrågan om andra ämnen.

c) Syfte med databehandling

Syftet med datalagringen är kontakten på begäran av kommunikationspartnern.

d) Lagringstid

Uppgifterna kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att slutföra begäran. I den mån detta är kommersiella brev som omfattas av handels- och skatterätt lagras dessa också i enlighet med lagstadgade lagringsperioder.

e) Möjlighet till invändning och borttagning

Du har när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter med verkan för framtiden eller att invända mot vidare användning. Du kan förklara invändningen via e-post till: support@linky.se. En radering kan endast ske om det inte finns någon laglig lagringsperiod. i det här fallet kommer dock data att blockeras för annan användning. I ett sådant fall kan inte konversationen fortsättas.

4. Google Analytics

a) Omfattning av databehandlingen

Linkys webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd. (”Google”). Denna programvara samlar in information om hur du använder webbplatsen och sammanställer olika statistik. De ökade användningsuppgifterna inkluderar särskilt det konkreta valet av länkar, vistelsens längd på enskilda sidor och användningsordningen för webbplatsen, frekvensen för sidförfrågan. Dessa uppgifter samlas in tillsammans med din IP-adress.

I synnerhet samlas följande information in:

– Information om vilken typ av webbläsare och vilken version som används – Användarens operativsystem – Användarens Internet-leverantör – Användarens IP-adress – Datum och tid för åtkomst – Webbplatser med länkar från vilka användarens system besöker vår webbplats – Webbplatser som via länkar nås av användarens system via vår webbplats

Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi har aktiverat en så kallad IP-anonymisering på Linkys webbplats, detta innebär att IP-adressen kommer att förkortas av Google i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan återöverföring till USA. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google själv beskriver här https://www.google.com/policies/privacy/ sin databehandlingsaktivitet.

Databehandlingen utförs i huvudsak av Google själv. Trots IP-anonymisering är uppgifterna inte anonyma och kan slås samman med andra uppgifter av Google. Google kan använda informationen för något av sina egna ändamål, såsom profilering, samt länka den till annan information som alla Google-konton och även vidarebefordra den till associerade amerikanska företag, t.ex. Google LLC.

b) Rättslig grund

Den rättsliga grunden för databehandling vid användning av webbplatsen är artikel 6 stycke. 1 (a) GDPR i form av ditt uttryckliga samtycke. Den rättsliga grunden för överföring av data till Google är art. 26 GDPR och art. 6 stycken 1 (a) GDPR.

c) Syfte med databehandling

Syftet med behandlingen är att analysera denna webbplats och besökarnas beteende.

d) Lagringstid

Vi har inte längre tillgång till personuppgifter efter anonymisering av Google. När det gäller användning av Google är lagringstiden inte känd.

e) Möjlighet till invändning och borttagning

Du kan förhindra lagring av cookies, inklusive generering och överföring av data till Google, genom att begränsa eller förbjuda användningen av cookies i din webbläsarprogramvara. Detta kan resultera i avaktivering av icke-Google-relaterade kakor samt oförmåga att använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien om din användning (inklusive din IP-adress) och deras överföring till Google samt bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk och installera

[Http://tools.google.com/dlpage/gaoptout].

Dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke till datainsamling i vår Cookie Bar. För detta ändamål lagras en cookie så att vi kan känna igen att du inte har samtyckt till användningen av Google Analytics.

5. Registrering och ägande av Linky-kontot

a) Omfattning av databehandling

För att kunna använda Linkys parkeringstjänst måste du först registrera dig som användare. För att genomföra registreringen kommer vi att samla in och behandla följande personuppgifter; Förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer samt registreringsskyltar för använda fordon och ett lösenord som du tilldelat. Dessa data lagras tillsammans under en användarprofil (konto). Linky använder molntjänsten från Amazon Web Services EMEA SARL, Inc. (”Amazon”), med huvudkontor i Luxemburg.

b) Rättslig grund

Den rättsliga grunden för ovan nämnda uppgifter är artikel 6 paragraf 1 mening 1 b GDPR. Registreringsprocessen är genomförandet av en åtgärd före kontrakt, nämligen ingående av avtalet med oss. Den permanenta registreringen som användare möjliggör fullgörandet av avtalet, nämligen fullgörandet av avtalsenliga skyldigheter. Den rättsliga grunden för överföring av data till Amazon är artikel 28 paragraf 6, artikel 46 paragraf 2 (c) GDPR. EU-kommissionens standardklausuler används i avtalsförhållandet med leverantören.

c) Lagringstid

Lagringen av uppgifterna sker så länge det ramavtal som ingåtts mellan dig och oss existerar. Efter avslutad ramavtal raderas uppgifterna omedelbart. Efter uppsägning av ramavtalet arkiveras uppgifterna och används uteslutande för att behandla garantifall eller för skattesyfte. Radering sker efter utgången av den lagstadgade perioden enligt skattelagstiftningen eller efter utgången av garantiförpliktelserna, beroende på vilket som kommer först.

d) Möjlighet till invändning och borttagning

Det finns ingen rätt att invända mot behandlingen av data under registreringen och under ägandeperioden för ditt Linky-konto, eftersom databehandlingen krävs för att inleda ingåendet av avtalet med dig eller för att fullgöra avtalet.

6. Appanvändning: Bokning och användning

a) Omfattning av databehandling

När du bokar en parkeringsbiljett via Linky-appen samlar vi in ​​data relaterade till bokningen, särskilt om du har aktiverat platsfunktionen för Linky-appen i din mobila enhet, GPS-positionen för den mobiltelefon som används för att parkeringsprocessen, annars den parkeringsplats du angav, början på parkeringstiden och hyrestiden för parkeringsplatsen och registreringsskylten på det fordon som används för parkeringsprocessen. Så långt du söker i Linky-appen efter vägen till nästa Linky-parkeringsplats, kommer navigationsdata också att samlas in och utbytas med appen. Vid bokning av en parkeringsplats överförs personuppgifter, registreringsskyltnummer, parkeringsplats och parkeringstid och varaktighet till uthyraren på parkeringsplatsen på ett sådant sätt att de kan ses av uthyraren i vårt IT-system. I det här fallet sker överföringen till respektive uthyrare inom ramen för att fullgöra din bokningsorder och vi behandlar de uppgifter som lagras där på uthyrarens vägnar. Vi fortsätter att behandla en motsvarande kopia av data i vårt eget namn för att lagra dessa uppgifter åt dig i ditt kundkonto. Om appen upptäcker ett fel skickas IP-adressen till den enhet du använder för analysändamål. Detta används endast för felanalys.

b) Rättslig grund

Den rättsliga grunden är artikel 6 paragraf 1 mening 1 (b) GDPR. Överföringen av uppgifterna till Examotive S.A. och deras behandling av dem sker på den rättsliga grunden i artikel 28 paragraf 1 och 3 GDPR. Den rättsliga grunden för överföringen till uthyraren är artikel 6 paragraf 1 mening 1 (b) GDPR, eftersom det annars inte går att hyra.

c) Syfte med databehandling

Syftet med behandlingen av dessa uppgifter är att genomföra enskilda bokningar såväl som det tekniska genomförandet av bokningarna, registreringen av bokningarna på parkeringsplatsens uthyrare och bevis på utförande för kunden.

d) Lagringstid

Faktureringsrelevanta uppgifter lagras under lagringsperioderna för affärsbrev i enlighet gällande handels- och skatterätt. All annan information kommer bara att sparas så länge det är nödvändigt för att uppnå syftet. Positionsdata för navigering till parkeringsplatsen sparas inte och används bara för navigering för kunden. Data som endast används för felanalys raderas direkt efter felanalysen. En tidigare radering kan göras så snart det fastställs att IP-adressen inte är nödvändig för att hitta en lösning.

e) Möjlighet till invändning och borttagning

Rätten att invända mot databehandlingen för användning av appen för bokningar och för genomförandet av bokningarna finns inte, eftersom databehandlingen krävs för att initiera avtalets ingående eller för att fullgöra avtalet. Därför leder en invändning eller återkallelse automatiskt till att avtalet upphör. Din bokningshistorik lagras i minst en period på fyra månader efter avslutad avtalsförhållande för att behandla eventuella invändningar. Du kan inte invända mot lagring av affärsbrev Du kan när som helst invända mot insamlingen av platsdata genom att återkalla appens tillstånd att få åtkomst till GPS-platsspårning. Du hittar motsvarande instruktioner för iOS- och Android-enheter här. https://support.apple.com/en-us/HT207092 https://support.google.com/accounts/answer/3467281?hl=en

7. Betlaningar: Stripe

a) Omfattning av databehandling

Linky samarbetar med den externa betaltjänstleverantören ”Stripe” för att behandla betalningarna för Linkytjänsterna.

Stripe Technology Europe, Limited, The One Building, 1, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Irland

De uppgifter som krävs för betalningsprocessen (kreditkortsnummer, giltighet och verifieringsnummer, IBAN etc.) överförs krypterat till betaltjänstleverantören och är inte synliga för oss. Stripe är certifierat enligt Payment Card Industry Data Security Standard Level 1. Betalningsleverantören överför, behandlar och lagrar personuppgifter utanför EU. Stripe är ensam ansvarig för behandlingen av dessa uppgifter. Integritetspolicyn för Stripe kan ses här: https://stripe.com/en-se/privacy

b) Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av data av Stripe vid användning av Linkytjänsterna är artikel 6 paragraf. 1 (a) och (b) GDPR. Stripe fungerar inte som en orderdatabehandlare, men är själv ansvarig för betalningshantering.

c) Syfte med databehandling

Syftet är att hantera betalningar för Linkytjänsterna, användningen av bedrägeribekämpning samt identifierbarhet av betalningsmetoden från användaren.

d) Lagringstid

Uppgifterna som lagras på Linky kommer att raderas så snart ditt konto inaktiveras eller raderas

e) Möjlighet till invändning och borttagning

Du kan när som helst invända mot användningen av data från Linky. Invändningen eller återkallandet av samtycket kan skickas via e-post till: support@linky.se; alternativt kan du också ta bort respektive betalningsmetod i appen. I händelse av opponering mot eller återkallande av samtycke kommer uppgifterna att raderas eller blockeras. När det gäller Stripes databehandling måste återkallelsen deklareras mot Stripe.

8. Google, Apple och Facebook inloggningar

a) Omfattning av databehandling

Linky erbjuder sina användare möjligheten att logga in på Linkys tjänster med deras Google- (Google Ireland Ltd.), Apple (Apple Inc.)- eller Facebook (Facebook Inc.) konton. I det här fallet tillåter du Google, Apple eller Facebook att dela följande information med oss, såvida du inte begränsar åtkomsten under godkännandeprocessen: För- och efternamn e-postadress Kön Ditt Google-, Apple- eller Facebook-användarnamn (om inte identiskt med din e-postadress) Ditt Google-, Apple- eller Facebook-användar-ID Om det finns en profilbild

Dessutom godkänner Google, Apple och Facebook oss för varje inloggning som du tidigare har identifierat dig för deras tjänster. Vi är inte medvetna om vilka uppgifter Google, Apple eller Facebook samlar in när vi använder inloggningsfunktionen. De insamlade uppgifterna kan användas för att bygga en profil på dig och uppgifterna kan överföras utanför Europeiska unionen. Google tillhandahåller sekretessinformation här: https://policies.google.com/privacy Apple tillhandahåller sekretessinformation här: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ Facebook tillhandahåller sekretessinformation här: https://www.facebook.com/policy.php

b) Rättslig grund

Den rättsliga grunden är ditt samtycke, artikel 6 stycke 1 (a) GDPR.

c) Syfte med databehandling

Vi använder de uppgifter vi får för att skapa din användarprofil och för att verifiera din individuella inloggning.

d) Lagringstid

Uppgifterna raderas när du har tagit bort din användarprofil hos oss eller ändrat informationen i profilen. Data angående Google-, Apple- eller Facebook-användarnamnet eller användar-ID raderas när du begär att ta bort kontolänken.

e) Möjlighet till invändning och borttagning

Du kan ändra eller ta bort din profildata i din användarprofil, såvida vi inte är lagligt skyldiga att lagra uppgifterna. Alternativt kan en återkallelse också göras på: support@linky.se.